Community Plus

Samen werken aan samen leven in de Haagse wijken

Over ons

black and brown rotary phone near gray wall

Contact

info@communityplus.nl

KvK 82541493
RSIN 862511707

Doelstelling

De stichting Community Plus stelt zich ten doel leefbaarheid, sociale cohesie en duurzaamheid binnen de Haagse wijken te verbeteren op basis van een holistisch gedachtengoed. Zij doet dit door, zonder winstoogmerk, projecten binnen diverse sociaal-maatschappelijke domeinen te ontwikkelen en te faciliteren. Deze projecten dienen, met behulp van het framewerk van de Social Development Goals, te worden toegepast op de behoeftes vanuit de wijk en zo bij te dragen aan het creëren van duurzame relaties en contacten tussen inwoners in de Haagse wijken.

Jaarverslagen

Ons jaarverslag bestaat uit twee delen: een activiteitenverslag en een financieel verslag.

CP Jaarrekening 2022

ANBI

Als stichting beschikken we sinds 2023 over een ANBI-status.

Lees meer

Beleidsplannen

Ons beleid leggen we jaarlijks vast in een jaarlijks beleidsplan.

CP BELEIDSPLAN 2023

Maatschappelijk vraagstuk

Uit het recente onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat Nederland zeven sociale klassen heeft met grote onderlinge verschillen. Deze verschillen zijn niet alleen gebaseerd op economisch kapitaal, zoals opleiding, beroep, inkomen en financieel vermogen, maar ook op sociaal, cultureel en persoonskapitaal. Dit heeft grote gevolgen voor de sociale cohesie en leefbaarheid in ons land.

Het is zorgwekkend dat één op de zes Nederlanders (16,3%) achterstand heeft op de genoemde vier terreinen, terwijl bijna 20% van de bevolking over de gehele linie een voorsprong heeft. Deze structurele ongelijkheid kan leiden tot minder vertrouwen in elkaar, de politiek en de overheid en kan de sociale cohesie in de samenleving onder druk zetten. Daarnaast hebben de groepen aan de ‘onderkant’ van de maatschappelijke ladder minder kansen in de samenleving en geven zij hun leven een veel lager cijfer.

Om de sociale cohesie en leefbaarheid te bevorderen, is het belangrijk dat er iets wordt gedaan om deze ongelijkheid te verminderen. Het bevorderen van bijvoorbeeld een sociaal netwerk, digitale vaardigheden en gezondheid zouden daarbij kunnen helpen. Het is daarbij wel belangrijk om niet alleen te kijken naar klassieke doelgroepen, maar ook naar de verschillen binnen die groepen. De stichting Community Plus is opgericht om, binnen vastgestelde kaders, deze opgave op zich te nemen.

Lokale oplossingen en samenwerkingsverbanden

Het leidende principe achter het opzetten van de SDG’s is het idee dat het onmogelijk is om mondiale problemen op te lossen zonder basisinitiatieven, ontworpen en beheerd door lokale gemeenschappen. Verandering komt vaak van onderop en om lokale gemeenschappen sterker te maken en hen aan te moedigen deel te nemen aan gemeenschapsopbouw en deel te nemen aan dergelijke processen, moeten we solidariteit bevorderen door de waarden van gemeenschapsfilantropie (tolerantie, empathie, zorgzaamheid en vrede) te koesteren en elkaar te inspireren om te leren, zelfs over de grenzen heen. , om het leven voor iedereen te verbeteren.

Met de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen ofwel Sustainable Development Goals (SDG’s) is er een agenda voor de dingen die er echt toe doen.  De doelen zijn internationaal erkend door 193 landen en maken duurzaamheid concreet, meetbaar en urgent. Ze bieden een totaalpakket: zonder gezonde planeet geen gezonde mensen.
Voor de stichting Community Plus is de activiteitenagenda een raamwerk waarbinnen verschillende projecten worden bedacht en uitgevoerd. Bij de jaarverslagen zal worden gerapporteerd in hoeverre de aan de SDG’s gekoppelde doelstellingen zijn behaald.

Bestuur

Namen van bestuursleden kunnen opgevraagd worden door te mailen naar info@communityplus.nl

Aan bestuursleden en vrijwilligers wordt geen beloning toegekend.

Fotomateriaal

De foto’s en afbeeldingen op deze site komen uit het publieke domein of zijn gemaakt in opdracht van of door Community Plus. Door deze publicatie zijn ze ook eigendom van de stichting. We gaan uiteraard zorgvuldig met het beeldmateriaal om en vragen bij het maken van foto’s altijd vooraf toestemming.

Ben jij onderwerp van een foto en vind je dat niet leuk? Dan kun je dat ons laten weten door het sturen van een e-mail. Wij zorgen er dan voor dat de betreffende foto wordt verwijderd.

Colofon

Deze website is ontwikkeld in opdracht van Community Plus en ontwikkeld door WillsDesign. Heb je een vraag of opmerking over deze site?

Neem dan contact op met onze webredactie.