Community Plus

Samen werken aan samen leven in de Haagse wijken

Over ons

De stichting Community Plus stelt zich ten doel leefbaarheid, sociale cohesie en duurzaamheid binnen de Haagse wijken te verbeteren op basis van een holistisch gedachtengoed. Zij doet dit door, zonder winstoogmerk, projecten binnen diverse sociaal-maatschappelijke domeinen te ontwikkelen en te faciliteren. Deze projecten dienen, met behulp van het framewerk van de Social Development Goals, te worden toegepast op de behoeftes vanuit de wijk en zo bij te dragen aan het creëren van duurzame relaties en contacten tussen inwoners in de Haagse wijken.

Jaarverslagen 

CP Jaarrekening 2022

Beleidsplannen

CP BELEIDSPLAN 2023

Onze missie

Wij zien een toekomst waarin de Haagse wijken bloeien als duurzame, leefbare en inclusieve gemeenschappen, waar mensen van alle leeftijden en achtergronden samenleven en samenwerken om hun omgeving te verbeteren en te behouden. Deze toekomst wordt gerealiseerd door middel van bottom-up initiatieven die worden gedreven door de gemeenschap zelf en waarin duurzaamheid, sociale cohesie en leefbaarheid centraal staan.

Onze visie

Wij zien een toekomst waarin de Haagse wijken bloeien als duurzame, leefbare en inclusieve gemeenschappen, waar mensen van alle leeftijden en achtergronden samenleven en samenwerken om hun omgeving te verbeteren en te behouden. Deze toekomst wordt gerealiseerd door middel van bottom-up initiatieven die worden gedreven door de gemeenschap zelf en waarin duurzaamheid, sociale cohesie en inclusiviteit centraal staan.

Maatschappelijk vraagstuk

Uit het recente onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat Nederland zeven sociale klassen heeft met grote onderlinge verschillen. Deze verschillen zijn niet alleen gebaseerd op economisch kapitaal, zoals opleiding, beroep, inkomen en financieel vermogen, maar ook op sociaal, cultureel en persoonskapitaal. Dit heeft grote gevolgen voor de sociale cohesie en leefbaarheid in ons land.

Het is zorgwekkend dat één op de zes Nederlanders (16,3%) achterstand heeft op de genoemde vier terreinen, terwijl bijna 20% van de bevolking over de gehele linie een voorsprong heeft. Deze structurele ongelijkheid kan leiden tot minder vertrouwen in elkaar, de politiek en de overheid en kan de sociale cohesie in de samenleving onder druk zetten. Daarnaast hebben de groepen aan de ‘onderkant’ van de maatschappelijke ladder minder kansen in de samenleving en geven zij hun leven een veel lager cijfer.

Om de sociale cohesie en leefbaarheid te bevorderen, is het belangrijk dat er iets wordt gedaan om deze ongelijkheid te verminderen. Het bevorderen van bijvoorbeeld een sociaal netwerk, digitale vaardigheden en gezondheid zouden daarbij kunnen helpen. Het is daarbij wel belangrijk om niet alleen te kijken naar klassieke doelgroepen, maar ook naar de verschillen binnen die groepen. De stichting Community Plus is opgericht om, binnen vastgestelde kaders, deze opgave op zich te nemen.

Statutaire doelstelling

Ten doel:

a. het leef- en woonklimaat in Haagse wijken, in het bijzonder de wijk Ypenburg, te behouden en waar mogelijk te verbeteren, onder andere met het oog op de leefbaarheid, het openbaar groen, het verkeer, bebouwing, scholen, gezondheidsvoorzieningen en openbare ruimten;

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van sociaal maatschappelijke projecten, in het bijzonder gericht op de jeugd, ouderen en of kwetsbare groepen;

c. het stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven;

b. het organiseren en uitvoeren van bijeenkomsten, workshops, lezingen, exposities en het publiceren van documentatie;

c. het bevorderen van de verbinding tussen burgers, overheid, kunst, wetenschap, kennisbehoud en maatschappij en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

d. en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Lokale oplossingen en samenwerkingsverbanden

Het leidende principe achter het opzetten van de SDG’s is het idee dat het onmogelijk is om mondiale problemen op te lossen zonder basisinitiatieven, ontworpen en beheerd door lokale gemeenschappen. Verandering komt vaak van onderop en om lokale gemeenschappen sterker te maken en hen aan te moedigen deel te nemen aan gemeenschapsopbouw en deel te nemen aan dergelijke processen, moeten we solidariteit bevorderen door de waarden van gemeenschapsfilantropie (tolerantie, empathie, zorgzaamheid en vrede) te koesteren en elkaar te inspireren om te leren, zelfs over de grenzen heen. , om het leven voor iedereen te verbeteren.

Doelen voor een mooie wereld

Met de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen ofwel Sustainable Development Goals (SDG’s) is er een agenda voor de dingen die er echt toe doen.  De doelen zijn internationaal erkend door 193 landen en maken duurzaamheid concreet, meetbaar en urgent. Ze bieden een totaalpakket: zonder gezonde planeet geen gezonde mensen.
Voor de stichting Community Plus is de activiteitenagenda een raamwerk waarbinnen verschillende projecten worden bedacht en uitgevoerd. Bij de jaarverslagen zal worden gerapporteerd in hoeverre de aan de SDG’s gekoppelde doelstellingen zijn behaald.

Bestuur

Namen van bestuursleden kunnen opgevraagd worden door te mailen naar info@communityplus.nl.

Aan bestuursleden en vrijwilligers wordt geen beloning toegekend.

Algemene gegevens

Statutaire naamStichting Community Plus
OrganisatietypeStichting
Opgericht14 april 2021
KvK nummer8 2 5 4 1 4 9 3
Fiscaal nummer (RSIN)8 6 2 5 1 1 7 0 7
SBI-code9 1 0 4 2
BezoekadresP l e s m a n l a a n 122, Den Haag
CorrespondentieadresP l e s m a n l a a n 122, Den Haag
Website :w w w . c o m m u n i t y p l u s . n l
E-mail :i n f o @ c o m m u n i t y p l u s . n l
Werkgebied :Lokaal